herbal life logo png.png

Chekuri Raja varma

                          (East Godavari Project Manager)

                                   TEAM

    RAJAMAHENDRAVARM

     

  P. Nagamani (Office incharge)  

  Sama. Sumanth  (Promoter's)

  P. Ravi (Promoter's)

  C. Jayanth (Promoter's)

  SK. Abudulla (Promoter's)

  K. Kiran (Promoter's)

  M. Shivani (Survey)

  S. Supriya (Survey)

    ANNAVARAM

 

  Rajeswari (Office incharge)

  S.Rani (Survey)

  

   ANAKAPALLI

  Ch.Tulasi (Office incharge)

  P.Triveni (Survey)

Herballife